Бавария Еъркондишън Инженеринг ООД

Обява за инвестиционно намерение


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г., последно изменение ДВ бр. 67/2019 г.)

„Експо Форест 1“ ЕООД, ЕИК 204666133

„Експо Форест 2“ ЕООД, ЕИК 204666215

„Експо Форест 3“ ЕООД, ЕИК 204666681

„Експо Форест 4“ ЕООД, ЕИК 204667160

                                                           МОЛ: Адина Уелш

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. Н.Й. Вапцаров № 55

съобщаваТ  на засегнатото население, че имат инвестиционно предложение за:

Изграждане на временна водопонизителна система от 20 тръбни кладенеца, с дълбочина до 16 м всеки, за отводняване на строителния изкоп, по време на строителството на обект „Изграждане на комплекс от три сгради за офиси, общ. обсл., подземни гаражи и трафопост" в УПИ I- 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1986, 1988, 1989 за офиси, магазини, общ. обсл., ПГ и трафопост", кв. 2, м. „НПЗ Хладилника-Витоша", район „Лозенец", Столична община“.

За строителството се предвижда направата на масов изкоп с размери около 90 м на 60 м и максимална дълбочина – 11.50 м. Установеното от инженерногеоложките проучвания ниво на подземните води в района е средно 2.90 м от терена. Съгласно изискванията на чл. 61, ал. 1 от Наредба № 1/1996 г. за проектиране на плоско фундиране, минималното понижение на нивото на подземните води е 0.5 м под дъното на изкопа. Предвиденото понижение на нивото на подземните води е до 12.50 м от терена (1 м под дъното на изкопа) или общото понижение на нивото на подземните води е 9.60 м. За целта се предвижда да се изгради водопонизителна система, включваща максимално 20 тръбни сондажни кладенеца, с дълбочина до 16 м всеки, разположени около и при необходимост вътре в изкопа. Максималният общ дебит на кладенците от системата се очаква да е около 140 л/сек, в продължение на около 30 дни (средно 7 л/сек от кладенец), до достигане на зададеното понижение, след което общият дебит ще намалее до около 24 л/сек (средно 1.2 л/сек от кладенец) за поддръжка на нивото в продължение на целия период на строителството.

За изграждането на водопонизителната система Инвеститорът ще направи постъпки пред Басейнова дирекция Дунавски район за получаване на разрешително за водовземане от подземен воден обект, както и за получаване на разрешение за строеж на кладенците от Столична община, съгласно изискванията на Закона за водите и на Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

След приключване на строителството и на необходимостта от работа на системата, част от водопонизителните кладенци ще бъдат ликвидирани, съгласно изискванията на Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, а част ще бъдат консервирани, с цел използване за отводняване при строителството на следващата сграда, която предстои да бъде построена в имота. Изчерпваната вода ще се отвежда в р. Драгалевска, преминаваща по югоизточната граница на имота. За целта ще бъде положен временен тръбопровод, който ще преминава през същия УПИ. В обекта има изградена инженерна и транспортна инфраструктура, която ще се ползва при строителството и не се предвижда изграждане на нови пътища.

 

За контакти: Мариана Матеева -Хьолцле, 0893 490 500, office@b-a-e.bg, legal@b-a-e.bg

BAE
BAE

БАВАРИЯ ЕЪРКОНДИШЪН ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ДДС номер: BG175803035

Адрес на офиси в България:

1799 София, ж.к. Младост 2, бл. 254, офис 1
9009 Варна, бул. Сливница 166а, етаж 5, офис 39/40

Адрес на регистрация в България: 1712 София, ж.к. Младост 3, бл.325Б, вх. А, ап.16
Адрес на регистрация и офиси в Германия:
96450 Кобург, ул. Растщрасе №20
94469 Дегендорф, ул. Итцлингер Вег №2
  НАЧАЛО
ПРОЕКТИ
Фирмен профил
Услуги
Кариери
КОНТАКТИ

BG EN DE